รายชื่อน้อง ๆ เตรียมโดม สอบติด รัฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ เกินครึ่งคณะ

27 มีนาคม 2021

Google+
Line

รายชื่อนักเรียนเตรียมโดมสอบติดคณะรัฐศาสตร์ ภาคไทย ผ่านคัดเลือก เกินครึ่งคณะรับไว้ รัฐศาสตร์ มธ. (เฉพาะนักเรียนสอบติด TCAS รอบ 3)

 1. นายเทิดศักดิ์ ภูมะลงั : เทิด โรงเรียนยโสธรพิทยาคม จ.ยโสธร สาขาการเมืองการปกครอง
 2. นายดรัสวิน คุ้มชาติ : บุ๊ค โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สาขาการเมืองการปกครอง
 3. นายรฐนนท์ อ่ำทิพย์ : ตัง โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร สาขาการเมืองการปกครอง
 4. นายณัฐชนนท์ ชดช้อย : ดัช โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล จ.กระบี่ สาขาการเมืองการปกครอง
 5. นายธนชัย กปิลกาญจน์ : จ๊อบ โรงเรียนอัสสัมชัญบางรัก สาขาการเมืองการปกครอง
 6. นายพงศ์ปณต พรหมสุวรรณ์ : ปณต โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สาขาการเมืองการปกครอง
 7. นายปรัชญา เผือกบริสุทธิ์ : แคมป์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม สาขาการเมืองการปกครอง
 8. นางสาวศวิตา เปี่ยมทองคำ : เอ๋ย โรงเรียนราชินีบน สาขาการเมืองการปกครอง
 9. นางสาววริศรา รุ่งนภาเวทย์ : ลิลลี่ โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ สาขาการเมืองการปกครอง
 10. นายชานนท์ ศิศักดิ์วนิช : แฟ้ม โรงเรียนเซนต์คาเบรียล สาขาการเมืองการปกครอง
 11. นายอธิบดี หัสดิสาร : โบนัส โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.นครศรีธรรมราช สาขาการเมืองการปกครอง
 12. นางสาวศิวพร จันทร์กระจ่าง : ปลาย โรงเรียนสตรีวิทยา สาขาการเมืองการปกครอง
 13. นางสาวปรีชญา บุญมี : เพ้นท์ โรงเรียนสตรีวิทยา สาขาการเมืองการปกครอง
 14. นางสาวพิชญาภา นพเกตุ : หยก โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ สาขาการเมืองการปกครอง
 15. นางสาวสุดารัตน์ สว่างยิ่ง : น้ำหอม โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ สาขาการเมืองการปกครอง
 16. นายตฤณพัฒน์ แก้วทอง : ตฤณ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล สาขาการเมืองการปกครอง
 17. นายณกันย์ พูลถิน : สเกล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สาขาการเมืองการปกครอง
 18. นางสาวอาทิตยา วงค์น้อย : ตูน โรงเรียนลำปลายมาศ สาขาการเมืองการปกครอง
 19. นางสาวนาเดีย สาและ : เดียร์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัด ยะลา สาขาการเมืองการปกครอง
 20. นายธิติสุทธิ์ พู่จิตร์กานนท์ : พูม โรงเรียนเทพศิรินทร์ สาขาการเมืองการปกครอง
 21. นายอธิพัชร์ นิธิศักดิ์พรกุล : กี้ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สาขาการระหว่างประเทศ
 22. นางสาวภัทรภร เณรบำรุง : ฟ้า โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม สาขาการระหว่างประเทศ
 23. นางสาวอาจารีย์ แสนธนาพิพัชร์ : เต้ย โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว สาขาการระหว่างประเทศ
 24. นางสาวศิริภัสษร อินทร์เฉลียว : สา โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ฯ สาขาการระหว่างประเทศ
 25. นางสาวทักษพร ศักดิ์สยามกุล : น้ำหวาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวัน สาขาการระหว่างประเทศ
 26. นายเจษฎาพร สมหวัง : กัสจัง โรงเรียนยโสธรพิทยาคม สาขาการระหว่างประเทศ
 27. นายปณิธิ ชูวงศ์ : ปาย โรงเรียนบูรณะรำลึก สาขาการระหว่างประเทศ
 28. นางสาวอัจจิมากร จันทร์สุรไพโรจน์ : มุก โรงเรียนสตรีวิทยา สาขาการระหว่างประเทศ
 29. นางสาวบุลพร จีรนันทพร : อุ้ม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ สาขาการระหว่างประเทศ
 30. นายนภมัย จินตนาถาวร : มัย โรงเรียนเซนต์คาเบรียล สาขาการระหว่างประเทศ
 31. นายสตางค์ พูลสวัสดิ์ : สตางค์ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช สาขาการระหว่างประเทศ
 32. นางสาวเบญจรัตน์ ยังเจริญ : แตงกวา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)2 สาขาการระหว่างประเทศ
 33. นายชยพล ดโนทัย : เดฟ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา สาขาการระหว่างประเทศ
 34. นางสาวพิมพ์ลภัส กาฬวัจนะ : นิด้า โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สาขาการระหว่างประเทศ
 35. นายภาณุชพงศ์ สุขสวัสดิ์ : นนท์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สาขาการระหว่างประเทศ
 36. นางสาวปัทมวรรณ ถวายนิล : จ๊ะ โรงเรียนสตรีวิทยา สาขาการระหว่างประเทศ
 37. นายกิตติภัค แจ่มจิรารักษ์ : โอม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สาขาการระหว่างประเทศ
 38. นายปวเรศ อวเกียรติ : ปลื้ม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สาขาการระหว่างประเทศ
 39. นางสาวกิตติยารัตน์ ขำสกุล : เชอรี่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี สาขาการระหว่างประเทศ
 40. นายกมลพงศ์ ช้างแก้ว : แตงกวา โรงเรียนเซนต์คาเบรียล สาขาการระหว่างประเทศ
 41. นายศุภกร กังวาลรัตน์ : ชาร์จ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สาขาการระหว่างประเทศ
 42. นางสาววรรณภา อุ่นใจ : ไข่มุก โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูอุปถัมภ์ สาขาการระหว่างประเทศ
 43. นางสาวรัฐธิดา แก้วทอง : บะหมี่ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สาขาการระหว่างประเทศ
 44. นายกษิดิศ หนูเกตุ : นายณ์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา สาขาการระหว่างประเทศ
 45. นางสาวสุทธิดา บูชากุล : มิ้นท์ สาขาการระหว่างประเทศ
 46. นายธเนษฐ เจริญพานิชสันติ : แม็ก โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สาขาการระหว่างประเทศ
 47. นางสาวณิชนันทน์ เขียวสมบัติ : เนย์ โรงเรียนหอวัง สาขาการระหว่างประเทศ
 48. นายปาณัท งามทิพย์วัฒนา : จอม โรงเรียนเซนต์คาเบรียล สาขาการระหว่างประเทศ
 49. นางสาวทิพรดา อิ่มแด : พลอย โรงเรียนสตรีวัดระฆัง สาขาการระหว่างประเทศ
 50. นายวิรัลพัชร ทองตันไตรย์ : ฟิวเจอร์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล สาขาการระหว่างประเทศ
 51. นายภาสวุฒิ วิชัยกุล : ปาล์ม โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร สาขาการระหว่างประเทศ
 52. นางสาวชญาดา จรรยางาม : ใบหยก โรงเรียนสตรีวิทยา สาขาบริหารรัฐกิจ
 53. นางสาวญาณิศา ไทยสมิง : ฟ้า โรงเรียนราชินี สาขาบริหารรัฐกิจ
 54. นางสาวธนัชรตา สุธินันภณ : แซน โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สาขาบริหารรัฐกิจ
 55. นางสาวซามีมีย์ เดะแอ : มีมี่ โรงเรียนพัฒนาวิทยา ยะลา สาขาบริหารรัฐกิจ
 56. นายพีรวัฒน์ แก้วกลางเมือง : โฟม โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา สาขาบริหารรัฐกิจ
 57. นายชับดรุงค์ เล็กโล่ง : กัปตัน โรงเรียนระยองวิทยาคม สาขาบริหารรัฐกิจ
 58. นางสาวศุภาพิชญ์ ฤทธิเรือง : ดรีม โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี สาขาบริหารรัฐกิจ
 59. นางสาวสฐิตา แสงแป้น : สมาย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม สาขาบริหารรัฐกิจ
 60. นายปฏิภาณ โภคินอัคคเดช : ปาล์ม โรงเรียนอัสสัมชัญบางรัก สาขาบริหารรัฐกิจ
 61. นางสาวศุภาพิชญ์ ดุมกลาง : ปิงปอง โรงเรียนสุรนารีวิทยา สาขาบริหารรัฐกิจ
 62. นางสาวปภาวรินทร์ มาอินทร์ : นาจา โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล สาขาบริหารรัฐกิจ
 63. นางสาวภัทราพร รอดเดช : เพลง โรงเรียนสตรีวัดระฆัง สาขาบริหารรัฐกิจ
 64. นายธีรดา เถาว์กายา : ไม้ที โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สาขาบริหารรัฐกิจ
 65. นางสาวญาตาวี โกวิทลวากุล : ฟอง โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ สาขาบริหารรัฐกิจ
 66. นางสาวโยติกา ปะทิ : รวงข้าว โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม สาขาบริหารรัฐกิจ
 67. นางสาวยุพิน พันธุรัตน์ : น้ำ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรี สาขาบริหารรัฐกิจ
 68. นายวรกันต์ สวนคำนา : จ๊อบ โรงเรียนราชโบริกานุเคราห์ สาขาบริหารรัฐกิจ
 69. นางสาวณฐอร วิเศษสิงห์ : ตอง โรงเรียนศรีบุณยานนท์ สาขาบริหารรัฐกิจ
 70. นางสาวปัณชญา มาตราช : ฟ้า โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย สาขาบริหารรัฐกิจ
 71. นายวรเมธ พรหมมา สาขาการเมืองการปกครอง
 72. นายพชร พลอยทับทิม สาขาการเมืองการปกครอง
 73. นางสาวณัฐวิภา นรานรนันท์ สาขาการระหว่างประเทศ
 74. นายศราวุธ สุดใจ สาขาบริหารรัฐกิจ
 75. นางสาวณัฐกมล โยธา : นัท โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี สาขาการระหว่างประเทศ
 76. นายศักย์ศรณ์ ปรีย์นันท์ : ออม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สาขาบริหารรัฐกิจ

หมายเหตุ : รายชื่อนี้เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของนักเรียนเตรียมโดม ถ้ามีน้อง ๆ คนใดไม่ว่าเรียนคอร์สใด รูปแบบใดทั้งสด ออนไลน์ หรือ Private สามารถแจ้งเพิ่มเติมกับทีมงานเตรียมโดมได้ทาง LINE: @KruPwin หรือบางคนสอบติด หรือผ่านคัดเลือกได้รับการยื่นได้เช่นกันแม้จะสละสิทธิ์

Google+
Line

บทความที่เกี่ยวข้อง

คอร์สเรียน