⭐️ TOP 1% แรกของประเทศ วิชาภาษาไทย TCAS (O-NET,วิชาสามัญ) ปี 2564

TOP ม.ธรรมศาสตร์ ที่ 1 รัฐศาสตร์ สถาบันเดียวที่ได้ที่ 1 ครบทุกสาขา ที่ 1 ทุกปีซ้อน