รายชื่อน้อง ๆ เตรียมโดม สอบติด BIR ธรรมศาสตร์ เกินครึ่งคณะ

27 มีนาคม 2021

Google+
Line

ตัวอย่างรายชื่อนักเรียนเตรียมโดมสอบติด BIR TU ผ่านคัดเลือก คณะรัฐศาสตร์ มธ. ภาคอินเตอร์ BIR PROGRAM ได้ครึ่งคณะรับไว้  (เฉพาะนักเรียน TCAS 3rd Round)

 1. นายชูวงศ์ วงศ์กาไสย : ฮ่องเต้ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สาขา BIR
 2. นางสาวญาตาวี แสงสุขเอี่ยม : แพรวา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สาขา BIR
 3. นางสาวปริม เลิศบุษยมาส : ปริม โรงเรียนราชินีบน สาขา BIR
 4. นางสาวพระพร แหวนหลวง : วิว โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ สาขา BIR
 5. นายภีมพศ สีมาวุธ : ภีม โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สาขา BIR
 6. นางสาวศุภนันท์ ศรีสุวรรณ : แพรวา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สาขา BIR
 7. นางสาวสิดาพร ภิรมย์รื่น : แก้ว โรงเรียนสตรีวิทยา สาขา BIR
 8. นางสาวกชกร กาญจนโสภา : จิ๊บ โรงเรียนบูรณะรำลึก สาขา BIR
 9. นายกรกต จริงจิตร : ช็อปเปอร์ โรงเรียนบูรณะรำลึก สาขา BIR
 10. นายก้องภัค จารุฑีฆัมพร : ก้อง โรงเเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สาขา BIR
 11. นางสาวกัญญ์วรา ศรีละมุล : ครีม โรงเรียนบูรณะรำลึก สาขา BIR
 12. นายชยณัฐ นิลเวช : บุ๊ค โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย สาขา BIR
 13. นางสาวชวัลลักษณ์ ภูโปร่ง : บีม โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย สาขา BIR
 14. นางสาวชัญญานุช สุทธิบัญญัติ : ทิพย์ สาขา BIR
 15. นายชัยชนะ สุวัฒนพงษ์ : ต้นกล้า โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก สาขา BIR
 16. นางสาวชินีนุช ชูสงค์ : บีม โรงเรียนปัญญาวรคุณ สาขา BIR
 17. นางสาวญาดา สุทธิวรา : แพง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ สาขา BIR
 18. นางสาวณัฏฐณิชา อำนวยโชคอนันต์ : นุ่น โรงเรียนศึกษานารี สาขา BIR
 19. นางสาวณัฐกมล ไวยซีน : ยุส โรงเรียนศึกษานารี สาขา BIR
 20. นางสาวณัฐชยา ส่งส่อง : อาย โรงเรียนบูรณะรำลึก สาขา BIR
 21. นายณัฐวุฒิ ปลอดนุ้ย : ม่อน โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา สาขา BIR
 22. นายดนพล ภูมิโคกรักษ์ : เบลล์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขา BIR
 23. นางสาวติณณา สุเมธโชติเมธา : มิล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สาขา BIR
 24. นายทศณพ โดยมาก : เซ โรงเรียนสาธิตมรภ.สวนสุนันทา สาขา BIR
 25. นางสาวธนวันต์ เตชะมนูญ : แนต โรงเรียนราชินี สาขา BIR
 26. นางสาวธนัชชา อินทร์คง : แตงกวา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปี1 สาขา BIR
 27. นางสาวธรณ์ธันย์ มาตโห้ : เบนซ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี สาขา BIR
 28. นายนครินทร์ ศรีมงคุณ : อาร์ม โรงเรียนทวีธาภิเศก สาขา BIR
 29. นางสาวนภัส เฮงหลี : สบาย โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย สาขา BIR
 30. นายบดีศร จันทนะชาติ : ไกด์ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย สาขา BIR
 31. นายปิยะสิทธิ์ เกื้อแก้ว : คลาส โรงเรียนดาราสมุทร อรัญประเทศ สาขา BIR
 32. นางสาวปุณยวีร์ จันทร์เที่ยง : แอ๊นท์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี สาขา BIR
 33. นางสาวพรธิดา สาราพันธ์ : ตอง โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ สาขา BIR
 34. นางสาวพิมพัชร ถาวโร : มายด์ โรงเรียนบูรณะรำลึก สาขา BIR
 35. นางสาวพิมพ์ชนก ฝอยทอง : นิ้ง โรงเรียนราชินีบน สาขา BIR
 36. นางสาวภัณฑิรา มั่นสัมฤทธิ์ : ฝ้าย โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา สาขา BIR
 37. นางสาวภัทรานิษฐ์ บุญมาเปรม : ไอซ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล สาขา BIR
 38. นางสาวมนัสนันท์ เพชรล่อเหลียน : แป้ง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย สาขา BIR
 39. นางสาวราตรี ทองสาลี : การ์ตูน โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ สาขา BIR
 40. นายวชิรวิทย์ หอมจันทร์ : หมอก โรงเรียนภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขา BIR
 41. นายวศิลป์ สาลิกา : กอล์ฟ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย สาขา BIR
 42. นางสาววิลาสินี ขาวเขียว : มิ้ม โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา สาขา BIR
 43. นางสาวศตรัศมี สะนะวงศ์ : มิ้ง โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สาขา BIR
 44. นางสาวศศิภา ดาวเรือง : สายป่าน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) สาขา BIR
 45. นางสาวสริตา น้อยดัด : ฟิล์ม โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สาขา BIR
 46. นางสาวสิริบุญ อุตรนาค : หนูแดง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สาขา BIR
 47. นางสาวสุธิดา วิจิตรสุนทรกุล : แจน โรงเรียนสตรีวิทยา สาขา BIR
 48. นายอติวิชญ์ ขันธแก้ว : แทนคุณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง สาขา BIR
 49. นางสาวอนัญญดา บูราพรนุสรณ์ : เลม่อน โรงเรียนศึกษานารี สาขา BIR
 50. นางสาวเมธินี สิทธิสงคราม : เมย์ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา สาขา BIR

หมายเหตุ : รายชื่อนี้เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของนักเรียนเตรียมโดม ถ้ามีน้อง ๆ คนใดไม่ว่าเรียนคอร์สใด รูปแบบใดทั้งสด ออนไลน์ หรือ Private สามารถแจ้งเพิ่มเติมกับทีมงานเตรียมโดมได้ทาง LINE: @KruPwin หรือบางคนสอบติด หรือผ่านคัดเลือกได้รับการยื่นได้เช่นกันแม้จะสละสิทธิ์ ประกาศจริง 110 คน แต่ระเบียบการประกาศรับไว้ 100 คน

Google+
Line

บทความที่เกี่ยวข้อง

คอร์สเรียน