วิชาสามัญ ที่ต้องใช้แต่ละคณะ

10 พฤษภาคม 2021

Google+
Line

มาดูว่า วิชาสามัญใช้คะแนนรอบไหนบ้าง TCAS63

• รับแบบโควตา รอบที่ 2

• รับตรงร่วมกัน + กสพท รอบที่ 3 

• รับตรงอิสระ รอบที่ 4

จะเห็นว่า ใช้ทุกรอบ ยกเว้นรอบ 1 portfolio

ทำไมครูพี่วิน เตรียมโดม ติวภาษาไทย-สังคมฯ อันดับ 1

"เปลี่ยนอนาคต"!! ด้วยเทคนิคที่ "แตกต่าง" เรียนน้อย #แต่ได้ผลลัพธ์เยอะ

#ติวไทย-สังคม "ครบทุกอย่าง" ที่ต้องรู้ !! โอกาสสอบติด "ง่ายขึ้น-กระชับ-ตรงจุด" ทันสอบ+พร้อมใช้100%

คะแนนไทย-สังคม ใช้แทบทุกคณะทั้งสายวิทย์ กสพท. และสายศิลป์ ล้วนต้องใช้ วิชาสามัญ (ไทย-สังคม) , GAT

เป็น "ตัวช่วยสำคัญ" ให้น้อง #ถึงเป้าหมายได้ "ง่ายและชัวร์" ขึ้น #เต็มที่ไปด้วยกันนะ"

ตัวอย่างน้ำหนักคะแนนสอบเข้า


วิชาสามัญ ในการรับสมัครผ่านระบบ TCAS ของแต่ละคณะ/สาขาวิชา/โครงการ/มหาวิทยาลัย จะมีการกำหนดเกณ์คะแนนที่ใช้แตกต่างกัน รวมถึงวิชาที่น้อง ๆ จะต้องใช้สอบเข้าศึกษาต่อยังไม่เหมือนกันอีกด้วย  

น้อง ๆ จะต้องเข้าไปศึกษารายละเอียดหรือระเบียบการรับสมัครของแต่ละคณะ/สาขาวิชา/โครงการ/มหาวิทยาลัย โดยน้อง ๆ สามารถเข้าไปอ่านข้อมูลเหล่านี้ได้จากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ได้เลยจ้ะ แนะนำให้อ่านตามปีการศึกษาที่น้อง ๆ จะเข้าด้วยเพราะบางปีมีการเปลี่ยนแปลงได้เสมอครับ

ข้อสอบ ภาษาไทย วิชาสามัญ TCAS ออกอะไรบ้าง

สาระที่ 1 หลักการใช้ภาษา

 • การสะกดคำ
 • การใช้คำผิดความหมาย 
 • ความหมายเชิงอุปมา 
 • ภาษากำกวม 
 • สำนวน 
 • ระดับภาษา 
 • ชนิดของประโยค 
 • คำทับศัพท์ 
 • ราชาศัพท์

สาระที่ 2 การฟัง ดู พูด

 • วิเคราะห์น้ำเสียง / เจตนา / จุดประสงค์ของผู้พูด
 • การถาม-ตอบ ที่สัมพันธ์กัน

สาระที่ 3 การเขียน

 • เขียนสะกดคำ
 • ภาษากำกวม
 • โวหารการเขียน (บรรยาย / พรรณนา / อธิบาย)
 • การเขียนเรียงความ

สาระที่ 4 การอ่าน

 • จับใจความ
 • ตีความ
 • อนุมาน
 • เรียงลำดับข้อความ

ข้อสอบ สังคมศึกษา วิชาสามัญ TCAS ออกอะไรบ้าง

สาระที่ 1 ศาสนา

1.1 ความสำคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนา ศาสนาอื่น มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่นและปฏิบัติ ตามหลักธรรมเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

1.2 การปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี และธำรงรักษาพระพุทธศาสนา หรือ ศาสนาที่ตนนับถือ

สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง ฯ

2.1 หน้าที่ของการเป็นพลเมืองที่ดี มีค่านิยมที่ดีงาม การธำรงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย การดำรงอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข

2.2 การเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน การยึดมั่น ศรัทธา และธำรงรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ 

3.1 บริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภคใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ

3.2 สถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและความจำเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก

สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์

4.1 เวลา และยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ หลักฐานและวิธีการทางประวัติศาสตร์ วิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ

4.2 พัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ในด้านความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ในทวีปเอเชีย ยุโรป แอฟริกา และอเมริกา

4.3 ชาติไทย การเมืองเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาไทย มีความรัก ความภูมิใจ และความเป็นไทย

สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์

5.1 โลกทางกายภาพ และความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกัน ใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ในการค้นหาวิเคราะห์สรุปข้อมูลตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์ ตลอดจนใช้ภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

5.2 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วิถีการดำเนินชีวิต มีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

Easy Guide ไกด์ถูกจุด สำเร็จง่ายขึ้น กับ Checklist ว่าบทไหนสำคัญ

แนะนำคอร์ส Combo TCAS ไทย-สังคม ตอบโจทย์ dek65 มากที่สุด !! โปรที่เรียกร้องเยอะและสมัครมากสุด จากราคาเต็ม 6,500.- ลดเหลือ 2,590.- มีเนื้อหาพร้อมได้โจทย์เยอะมาก

คลิกดูรายละเอียด

Google+
Line

บทความที่เกี่ยวข้อง

คอร์สเรียน