เฉลย Mock​ TCAS ข้อสอบสังคม​ศาสตร์​ A Leve

16 มิถุนายน 2022

เฉลย Mock​ TCAS ข้อสอบสังคม​ศาสตร์​ A Leve

1.ตอบ 5 ปริญญา และ ปหานะ

- “การกำหนดขอบเขตปัญหา” = ปริญญา

- “การกำจัดสาเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์” = ปหานะ

เพราะตามหลักกิจของอริยสัจ 4 ได้แก่

1) ปริญญา ทุกข์ ควรรู้ คือการกำหนดปัญหา

2) ปหานะ สมุทัย ควรละ คือ การกำจัดสาเหตุของทุกข์

3) สัจฉิกิริยา นิโรธ ควรทำให้แจ้ง คือการเข้าถึงภาวะดับทุกข์

4) ภาวนา มรรค ควรเจริญ คือหนทางที่จะนำไปสู่จุดหมายที่ไร้ปัญหา

2.ตอบ 1 ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ 4

ข้อ 1 เป็นหลักธรรมที่ดีสุด ที่ควรนำไปปฏิบัติให้หลุดพ้นจากการเป็นหนี้ เพราะเป็นธรรมที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ในปัจจุบัน

การปฏิบัติตนอยู่ในหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ 4 (หัวใจเศรษฐี)

ได้แก่

1) อุฏฐานสัมปทา ขยันหมั่นเพียร เลี้ยงชีพด้วยการหมั่นประกอบการงาน

2) อารักขสัมปทา รู้จักเก็บรักษาทรัพย์สิน อดออม

3) กัลยาณมิตตตา รู้จักคบมิตรดีที่มีความรู้และประพฤติดี

4) สมชีวิตา รู้จักอยู่อย่างพอเพียง โดยไม่ทำให้ตนสุรุ่ยสุร่าย

หากทำได้แบบนี้ก็จะรอดพ้นเป็นหนี้และมีความสุขในการดำเนินชีวิต

ส่วนข้ออื่น ๆ ยังไม่สอดคล้องเพราะ

- 2 สาราณียธรรม 6 คือ ธรรมเป็นเหตุให้ระลึกถึงกัน

- 3 นิวรณ์ 5 คือ สิ่งที่กั้นจิตคนไม่ให้ก้าวหน้าในคุณธรรม

- 4 นิยาม 5 คือ กฎธรรมชาติ

- 5 ปาปณิกธรรม 3 คือ หลักการในการค้าขายของพ่อค้าแม่ค้า

3.ตอบ 4 ถีนมิทธะ

ถีนมิทธะ คือ ความหดหู่ ท้อแท้ หมดหวัง ไม่สอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

ส่วนข้ออื่น ๆ สอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงทั้งหมด

- 1 มัชฌิมาปฏิปทา คือ ทางสายกลาง

- 2 มัตตัญญุตา คือ ความรู้จักประมาณตน

- 3 อัตถัญญุตา คือ ความเป็นผู้รู้จักตน

- 5 ธัมมัญญุตา คือ ความเป็นผู้รู้จักเหตุ

4.ตอบ 2 ติดตามดูแลความเดือดร้อนของประชาชน

หลักอปริหานิยธรรม 7 ประการ มีดังนี้

1) หมั่นประชุมเป็นประจำ

2) พร้อมเพรียงกันประชุม

3) ไม่บัญญัติสิ่งที่มิได้บัญญัติไว้ (อันขัดต่อหลักการเดิม) ไม่ล้มล้างสิ่งที่บัญญัติไว้ (ตามหลักการเดิม) ถือปฏิบัติมั่นตามวัชชีธรรม (หลักการ) ตามที่วางไว้เดิม

4) ท่านที่เป็นผู้ใหญ่ ให้เคารพนับถือ และเห็นถ้อยคำของท่านว่าเป็นสิ่งอันควรรับฟัง

5) สตรีมิถูกข่มเหง

6) เคารพสักการะบูชาเจดีย์ (ปูชนียสถานและปูชนียวัตถุ ตลอดถึงอนุสาวรีย์ต่างๆ)

7) จัดให้ความอารักขา คุ้มครอง ป้องกัน แก่พระสงฆ์ผู้ทรงศีล

5.ตอบ 2 ปวรรุจขยันศึกษาเล่าเรียน เพราะตั้งใจและมุมานะจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยให้ได้

“วายเมเถว ปุริโส ยาว อตฺถสฺส นิปฺปทา” หมายถึง เกิดเป็นคนควรจะพยายามจนกว่าจะประสบความสำเร็จ ซึ่งข้อนี้ ปวรรุจมีความตั้งใจจริง ความมุ่งมั่นที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัยให้ได้ แสดงให้เห็นถึงความพยายาม

6.ตอบ 3 วันวิสาขบูชา

ตามข้อมติของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญ ครั้งที่ 54 ได้มีมติ ประกาศรับรองให้วันวิสาขบูชาเป็น “วันสำคัญสากล”

- นอกจากประเทศไทยที่ให้วันวิสาขบูชาเป็นวันหยุดราชการ ในปัจจุบันมีหลายประเทศที่ยกย่องให้วันวิสาขบูชาเป็นวันหยุดราชการเช่นกัน ตัวอย่าง ประเทศอินเดีย ประเทศศรีลังกา ประเทศพม่า ประเทศสิงคโปร์ และประเทศอินโดนีเซีย เป็นต้น

- ความรู้ที่น่าสนใจ ประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศนับถือศาสนาอิสลามมากที่สุดในโลก แต่เป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางศาสนา ซึ่งมีวันหยุดราชการ เช่น วันตรุษจีน วันวิสาขบูชา วันฮารีรายาอิดูล อัดฮา และวันคริสต์มาส เป็นต้น

7.ตอบ 5 พรหมวิหาร 4

ความรัก ของศาสนาคริสต์ หมายถึง ความเมตตา กรุณา เสียสละและให้อภัยสอดคล้องกับหลักพรหมวิหาร 4 ได้แก่ เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา

- 1 อิทธิบาท 4 ได้แก่ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ และวิมังสา

- 2 อริยสัจ 4 ได้แก่ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ และมรรค

- 3 อุปทาน 4 ได้แก่ ยึดมั่นในกาม ยึดมั่นในทิฏฐิ ยึดมั่นในศีล และยึดมั่นในวาทะของตน

- 4 ภาวนา 4 ได้แก่ การฝึกอบรมกาย การฝึกอบรมศีล การฝึกอบรมจิตใจ และการฝึกอบรมปัญญา

8.ตอบ 4 ฤคเวท

- ฤคเวท เป็นบทสวดสรรเสริญอ้อนวอนเทพเจ้า ถือว่าเป็นคัมภีร์ที่เก่าแก่ที่สุด

ส่วนข้ออื่น ๆ มีลักษณะดังนี้

- 1 ปุราณะ เป็นเรื่องการกำเนิด การสร้าง การทำลาย (ประลัย) ลำดับพงศ์กษัตริย์ วีรบุรุษ ฤษี ทวยเทพ ตลอดจนจักรวาลวิทยา ปรัชญาของฮินดู

- 2 ยชุรเวท เป็นคู่มือในการทำพิธีบูชายัญ บวงสรวง

- 3 อาถรรพเวท เป็นพวกไสยศาสตร์ คาถาอาคม

- 5 สามเวท เป็นบทสวดในพิธีถวายน้ำโสม บวงสรวงเทพเจ้า ซึ่งรวบรวมมาจากคัมภีร์ฤคเวท

9.ตอบ 1 ศีลล้างบาป - ศีลมหาสนิท

- นิกายโปรเตสแตนต์นับถือ ศีล 2 ข้อ คือ

- ศีลล้างบาป หรือ ศีลจุ่ม เป็นพิธีแรกสุด เพื่อล้างบาปกำเนิด

- ศีลมหาสนิท เพื่อระลึกถึงชีวิตและคำสอนของพระเยซู ศีลมหาสนิทเป็นพิธีกรรมที่สำคัญของการทำบูชามิสซา มีเครื่องหมายสำคัญคือ ขนมปังและเหล้าองุ่น

10.ตอบ 2 การละหมาด ถือว่าเป็นหัวใจที่สำคัญที่สุดของการเป็นมุสลิม

เพราะ “การละหมาด” ไม่ใช่เป็นหัวใจที่สำคัญที่สุดของการเป็นมุสลิม

- ที่ถูกต้อง คือ “การปฏิบัติตน” การยอมรับพระอัลเลาะห์องค์เดียว ถือว่าเป็นหัวใจที่สำคัญที่สุดของการเป็นมุสลิม

11.ตอบ 3 การมีค่านิยมในการแสวงหาทรัพย์สินไม่ว่าด้วยวิธีใด เพื่อให้ร่ำรวย

ผิด การจัดระเบียบสังคมไม่ได้มีค่านิยมในการการแสวงหาทรัพย์สินให้ร่ำรวย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ไม่ว่าด้วยวิธีการใด แสดงว่า รวยจากการทุจริต แบบนี้ก็ไม่ได้

- ระวัง !! ข้อนี้ดูแต่คำว่า ค่านิยม อยู่ในเรื่องการจัดระเบียบสังคมอย่างเดียวไม่ได้ ต้องดูบริบทด้วย คืออ่านตัวเลือกทั้งหมด ซึ่งในตัวเลือกทั้งหมดบอกว่า “ค่านิยมในการแสวงหาทรัพย์สินไม่ว่าด้วยวิธีใด เพื่อความร่ำรวย” เราต้องว่าดูว่า ค่านิยมความร่ำรวยใช่การจัดระเบียบสังคมหรือไม่

- คำตอบคือไม่ใช่ ถ้าจะให้ตอบว่าค่านิยม ที่ใช่ในการจัดระเบียบสังคม เช่น ค่านิยมความพอเพียงประมาณนี้ หรือที่ตัวเลือกว่า “ไม่ว่าด้วยวิธีใด” ถ้าอย่างนั้นเกิดร่ำรวยแต่ได้ด้วยวิธีทุจริต อันนี้ก็ไม่ใช่ค่านิยมในการจัดระเบียบสังคมนั่นเอง

- จริง ๆ ข้อนี้นอกจากวัดความจำว่าค่านิยมอยู่ในเรื่องการจัดระเบียบสังคมแล้ว ต้องมาวิเคราะห์อีกด้วยว่า ค่านิยมนี้ใช่หรือไม่ใช่ของการจัดระเบียบสังคมอีกด้วย

- จุดเด่นคือ ค่านิยมเป็นส่วนหนึ่งเรื่องในการจัดระเบียบทางสังคม แต่ต้องดูด้วยว่าไม่ใช่ทุกเรื่องของค่านิยมที่อยู่ในการจัดระเบียบสังคม เช่น ค่านิยมความฟุ้งเฟ้อ สิ้นเปลือง ความร่ำรวย เป็นต้น แต่ถ้าความรู้จักประหยัด พอเพียง ใช้จ่ายอย่างถูกต้อง อันนี้ค่านิยมที่ใช่ในการจัดระเบียบสังคม

- ความรู้ที่น่าสนใจ เรื่องการจัดระเบียบสังคม

- ค่านิยมที่คณะกรรมกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กำหนด มี 5 ข้อ คือ

1. พึ่งพาตนเอง ขยันหมั่นเพียร และรับผิดชอบ

2. ประหยัดและอดออม

3. มีระเบียบวินัยและเคารพกฎหมาย

4. มีคุณธรรม

5. มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

- จะเห็นว่า ตัวเลือก 3 ค่านิยมในการแสวงหาทรัพย์สินไม่ว่าด้วยวิธีใด เพื่อความร่ำรวย” จะไม่ใช่ค่านิยมที่สอดคล้องในการจัดระเบียบสังคมตามคณะกรรมฯ กำหนดไว้ จะขัดแย้งกับคณะกรรมฯ กำหนดไว้ที่กำหนดค่านิยมที่ว่า “ประหยัด อดออม” อีกด้วย

12.ตอบ 2 สหธรรม

เพราะ สหธรรม เป็นวัฒนธรรมทางสังคม เกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณี มารยาททางสังคม เช่น การไหว้ การแสดงความเคารพ เป็นต้น

1) คติธรรม ผิด เพราะเป็นวัฒนธรรมเกี่ยวกับหลักการดำเนินชีวิต ส่วนใหญ่มาจากศาสนา

2) สหธรรม ถูกต้อง

3) วัตถุธรรม ผิด เพราะเป็นวัฒนธรรมทางวัตถุ ที่เกี่ยวกับสิ่งที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้น

4) เนติธรรม ผิด เพราะเป็นวัฒนธรรมเกี่ยวกับกฎหมาย

5) คุณธรรม ผิด เพราะไม่ได้อยู่ในประเภทของวัฒนธรรม

13.ตอบ 5 หน้าที่ทางสังคม

- ตัดข้อ 1 และ ข้อ 2 ออกก่อนเพราะความหมายเดียวกัน สถานภาพ คือ ตำแหน่งทางสังคม

- บรรทัดฐานทางสังคม คือ กฎเกณฑ์ที่ใช้เป็นแนวทางให้สังคมปฏิบัติตาม

- การควบคุมทางสังคม คือ ข้อบังคับที่ให้ทุกคนต้องปฏิบัติ

- ส่วนบทบาท คือ หน้าที่ทางสังคม

14.ตอบ 2 ทองคำตั้งแต่ 1,000,000 บาท ขึ้นไป

เพราะทองคำ ไม่ใช่อสังหาริมทรัพย์ และไม่ใช่สังหาริมทรัพย์ประเภทที่กฎหมายกำหนดให้จำนอง

- ข้อ 3 ถูก เพราะเป็นอสังหาริมทรัพย์

- ข้ออื่น ๆ ถูกต้อง เพราะเป็นสังหาริมทรัพย์ที่กฎหมายกำหนด

15.ตอบ 1 ทรัพย์สินที่เป็นดอกผลที่ได้จากสินส่วนตัว

มาตรา 1471 "สินส่วนตัว ได้แก่ ทรัพย์สิน

1) ที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีอยู่ก่อนสมรส

2) ที่เป็นเครื่องใช้สอยส่วนตัว เครื่องแต่งกาย หรือเครื่องประดับกายตามควรแก่ฐานะ หรือเครื่องมือเครื่องใช้ที่จำเป็นในการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพของคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

3) ที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้มาระหว่างสมรสโดยการรับมรดกหรือโดยการให้โดยเสน่หา

4) ที่เป็นของหมั้น”

ดังนั้นทรัพย์สินที่เป็นดอกผลที่ได้จากสินส่วนตัวไม่ได้เป็นเป็นสินส่วนตัว แต่เป็นสินสมรส

16.ตอบ 4 ผิด เพราะไม่ยอมออกไปจากบ้านของนายแดง

เป็นความผิดฐานบุกรุก เพราะจากสถานการณ์ดังกล่าว นายแดงไล่นายดำออกจากบ้านของตน แต่นายดำก็ไม่ยอมออก

- สำหรับความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ จะแบ่งออกเป็น 8 หมวด ได้แก่

1. ลักทรัพย์และวิ่งราวทรัพย์

2. กรรโชกทรัพย์ รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ และปล้นทรัพย์

3. ฉ้อโกง

4. โกงเจ้าหนี้

5. ยักยอก

6. รับของโจร

7. ทำให้เสียทรัพย์

8. บุกรุก

จะเห็นได้ได้ว่า การบุกรุกก็เป็นหนึ่งในคดีเกี่ยวกับทรัพย์

17.ตอบ 3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศไทย คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัด

เพราะ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศไทย คือ เทศบาล ที่พัฒนามาจาก สุขาภิบาล ในปี พ.ศ. 2440 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ตราพระราชกำหนดสุขาภิบาล กรุงเทพฯ ร.ศ. 116 และจัดตั้งสุขาภิบาลกรุงเทพฯ เป็นครั้งแรก

18.ตอบ 4 ข้อ 5

องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน มีดังนี้

- คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)

- ผู้ตรวจการแผ่นดิน (ผผ.)

- คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

- คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (ค.ต.ง.)

- คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.)

ส่วนสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศ.) ไม่ใช่องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญและองค์กรอัยการ ตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน

19.ตอบ 1 นิวซีแลนด์

- ข้อนี้ ต้องรู้ก่อนว่า ประเทศสวิตเซอร์แลนด์มีรูปแบบรัฐเป็นรัฐรวม

- จากนั้น มาแยกว่าแต่ละข้อประเทศใดเป็น รัฐเดี่ยวหรือรัฐรวม

- ตามโจทย์ ประเทศนิวซีแลนด์เป็นข้อเดียวที่เป็นรัฐเดี่ยว แตกต่างทุกข้อที่เป็นรัฐรวมทั้งหมด

20.ตอบ 5 ระบบรัฐสภา

ก่อนตัดตัวเลือก ข้อ 3 กับ ข้อ 4 ออกก่อน เพราะไม่เกี่ยวข้องกับโจทย์

- พิจารณาคุณลักษณะจากโจทย์ที่ให้มา สามารถตัดข้อ 1 ระบบกึ่งประธานาธิบดีกึ่งรัฐสภา เพราะเห็นได้ชัดเจนจาก “นายกรัฐมนตรีมีอำนาจยุบสภาผู้แทนราษฎรได้” ซึ่งระบบกึ่งประธานาธิบดีกึ่งรัฐสภาต้องเป็น ประธานาธิบดี ไม่ใช่ นายกรัฐมนตรีที่มีอำนาจยุบสภาผู้แทนราษฎรได้

- ตัดข้อ 2 ระบบประธานาธิบดี เพราะเห็นได้ชัดเจนจาก “รัฐสภาจะให้การรับรองหรือให้ความเห็นชอบในการจัดตั้งคณะรัฐมนตรี” จริง ๆ ระบบนี้ทั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและประธานาธิบดีมาจากการเลือกของประชาชน รวมทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติอยู่ภายใต้หลักการแบ่งแยกอำนาจ ไม่ใช่หลักการเชื่อมอำนาจ

21.ตอบ 4 อุปสงค์เพิ่มขึ้น ราคาและปริมาณดุลยภาพสูงขึ้น

ปัจจัยเทศกาลสำคัญเป็นหนึ่งในตัวกำหนดอุปสงค์ เพราะถึงเทศสงกรานต์ ทำให้อุปสงค์ต่อปืนฉีดน้ำเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ราคาและปริมาณดุลยภาพสูงขึ้น

22.ตอบ 1 สหกรณ์นิคม

เพราะสหกรณ์นิคม เป็นสหกรณ์ของผู้ประสงค์จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม แต่ไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเองหรือมีที่ดินไม่เพียงพอสำหรับประกอบอาชีพ โดยรัฐบาลจะจัดสรรที่ดินให้ประชาชนได้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม

23.ตอบ 4 ทำให้เกิดการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม

เพราะการทำให้เกิดการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม ไม่ใช่ลักษณะสำคัญของของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ข้อนี้เป็น”จุดมุ่งหมายสำคัญ” ของระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม

24.ตอบ 4 ตลาดของผู้ผลิตแต่ละรายมีการเข้าและออกเป็นไปอย่างเสรี

1) ผิด เพราะราคาสินค้าในแต่ละท้องที่จะมีแนวโน้มจะเท่ากัน จะไม่แตกต่างกัน

2) ผิด ในระยะยาว ผู้ผลิตสามารถไม่สามารถมีกำไรเกินปกติได้ เพราะผู้ผลิตจะได้กำไรปกติในระยะยาวมากกว่า

3) ผิด ผู้ผลิตแต่ละรายเป็นสินค้าเหมือนกันทุกประการ จึงสามารถทดแทนกันได้

4) ข้อนี้ถูกต้อง เพราะการเข้าและออกจากตลาดของผู้ผลิตแต่ละรายเป็นไปอย่างเสรี ไม่มีอุปสรรคหรือการกีดกัน

5) ผิด ผู้บริโภคจะมีความรอบรู้เกี่ยวกับระดับราคาและภาวะการณ์ต่าง ๆ ในตลาดเหมือน ๆ กับผู้ผลิตเอง

25.ตอบ 3 ขุดสระน้ำ 12 ไร่ ทำนาข้าว 12 ไร่

- เกษตรทฤษฎีใหม่ มีการแบ่งพื้นที่ในอัตราส่วน 30:30:30:10 คือ

- ขุดสระน้ำ 30 ส่วน

- ทำนาข้าว 30 ส่วน

- ปลูกพืชไร่พืชสวน 30 ส่วน

- ที่อาศัยและเลี้ยงสัตว์ 10 ส่วน

ดังนั้น พื้นที่ 40 ไร่ แบ่งตามสัดส่วนได้เป็น

1) ขุดสระน้ำ 12 ไร่

2) ทำนาข้าว 12 ไร่

3) ปลูกพืชไร่พืชสวน 12 ไร่

4) ที่อาศัยและเลี้ยงสัตว์ 4 ไร่

26.ตอบ 2 งบประมาณแบบขาดดุล

- เพราะภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ รัฐบาลต้อง”กระตุ้น”เศรษฐกิจโดยการเพิ่มรายจ่ายภาครัฐให้มากขึ้น และลดรายได้ภาครัฐให้น้อยลง เพื่อทำให้ปริมาณเงินในมือประชาชนเพิ่มขึ้น นั่นคือ งบประมาณแบบขาดดุล

- รายได้รัฐ < รายจ่ายรัฐ = งบประมาณขาดดุล

27.ตอบ 5 เพิ่มค่าใช้จ่ายของภาครัฐ

กรณีเงินเฟ้อ รัฐบาลควรใช้งบประมาณแบบเกินดุล โดยลดการใช้รายจ่ายของรัฐบาล แต่เพิ่มรายได้ของรัฐบาลโดยการเก็บภาษีให้มากขึ้น เพื่อลดปริมาณเงินในมือประชาชนให้น้อยลง

- รายได้รัฐ > รายจ่ายรัฐ = งบประมาณเกินดุล

28.ตอบ 1 เพิ่มการปล่อยสินเชื่อ

- ก่อนอื่น ตัดตัวเลือก 2 กับ 5 ไปก่อน เพราะอัตราภาษี และการใช้จ่ายของรัฐบาลเป็นนโยบายการคลัง แต่โจทย์ถามนโยบายการเงิน

- เพิ่มการปล่อยสินเชื่อ ข้อนี้ถูกต้อง

- เพิ่มอัตราดอกเบี้ย ผิด ต้องลดอัตราดอกเบี้ย

- ลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ผิด เพราะโจทย์ถามนโยบายการเงิน ไม่ใช่นโยบายการคลัง

- เพิ่มการขายพันธบัตร ผิด ต้องลดการขายพันธบัตร

- เพิ่มเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐบาล ผิด เพราะเป็นนโยบายการคลัง ไม่ใช่นโยบายการเงิน

29.ตอบ 3 WTO

องค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO) เป็นองค์การระหว่างประเทศ ที่มีพัฒนาการมาจากการทำความตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้าหรือแกตต์ (General Agreement on Tariffs and Trade: GATT)

30.ตอบ 5 เขตการค้าเสรีอเมริกาเหนือ

- เพราะเขตการค้าเสรีอเมริกาเหนือ หรือ NAFTA (North American Free Trade Agreement) มี 3 ประเทศ ได้แก่ แคนาดา สหรัฐอเมริกา และเม็กซิโก ซึ่งมีสมาชิกน้อยที่สุด

- โครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง หรือ GMS(Greater Mekong subregional) มี 6 ประเทศ ได้แก่ จีน พม่า ไทย ลาว เวียดนาม และกัมพูชา หรือที่เรียกว่า “หกเหลี่ยมเศรษฐกิจ”

- สมาคมการค้าเสรียุโรป หรือ EFTA (European Free Trade Association) มี 4 ประเทศ ได้แก่ ไอซ์แลนด์ นอร์เวย์ สวิตเซอร์แลนด์ และลิกเตนสไตน์

- ความร่วมมือทางเศรษฐกิจแห่งภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก หรือ APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation) มี 21 เขตเศรษฐกิจ ได้แก่ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริกา แคนาดา รัสเซีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ จีน จีนไทเป ฮ่องกง ไทย เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ บรูไน ปาปัวนิวกินี ชิลี เม็กซิโก และเปรู

- ความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลสำหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ หรือ BIMSTEC (Bay of Bengal Initiative Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation) มี 7 ประเทศ ได้แก่ บังคลาเทศ ศรีลังกา อินเดีย ไทย พม่า เนปาล และภูฏาน

31.ตอบ 3 2448

- วิธีแปลงรัตนโกสินทรศก (ร.ศ.) เป็น พุทธศักราช (พ.ศ.) คือ เอาปี ร.ศ. + 2324

- จากโจทย์ ร.ศ. 124 นำมาบวกกับ 2324 จะได้เท่ากับ พ.ศ. 2448

32.ตอบ 1 ศิลาจารึกที่ปราสาทเขาน้อย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

- จุดสำคัญข้อนี้ ต้องรู้ว่า ยุคก่อนประวัติศาสตร์ จะต้องไม่พบ “ตัวอักษร”

- ข้อไหนที่มีตัวอักษร = ยุคประวัติศาสตร์

- ข้อ 1 ศิลาจารึก มีการบันทึกข้อความ = ตัวอักษร เป็นยุคประวัติศาสตร์

- ข้อ 2 ภาพเขียนบนถ้ำ ยังไม่เป็นตัวอักษรที่เป็นข้อความ เป็นภาพวาดเท่านั้น

- ข้อ 4 ภาชนะดินเผาลายเขียนสีแดง เป็นการเขียนลวดลาย ยังไม่ใช่ตัวอักษร

- ส่วนข้ออื่น ๆ ไม่มีตัวอักษร

33.ตอบ 4 ธรรมจักรและกวางหมอบ

เพราะ เป็นศิลปกรรมที่เด่นชัดพบได้ในแบบทวารวดี

34.ตอบ 5 กบฏ ร.ศ. 130

กบฏ ร.ศ. 130 เป็นกบฏเกิดขึ้นสมัยรัชกาลที่ 6

- เมื่อนายทหารและปัญญาชนกลุ่มหนึ่ง วางแผนปฏิบัติการโดยหมายให้พระมหากษัตริย์พระราชทานรัฐธรรมนูญ และเปลี่ยนแปลงการปกครองสู่ระบอบประชาธิปไตย

ระวังสับสน !! เหตุการณ์ ร.ศ. 103 เกิดขึ้นสมัยรัชกาลที่ 5

- เป็นการเรียกร้องต้องการรัฐธรรมนูญของกลุ่มเจ้านายและข้าราชการ

- ส่วนข้ออื่น ๆ เกิดขึ้นในสมัยรัชการที่ 5

35.ตอบ 3 หลักสันติภาพ

เพราะ หลัก 6 ประการของคณะราษฎรประกอบด้วย

1) หลักเอกราช

2) หลักปลอดภัย

3) หลัก เศรษฐกิจ

4) หลักเสมอภาค

5) หลักเสรีภาพ

6) หลักการศึกษา

ไม่มีหลักสันติภาพ

36.ตอบ 5 การประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติแผนแรกในประเทศไทย

- ผิด เพราะแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติแผนแรกในประเทศไทย เกิดขึ้นในสมัยของนายกรัฐมนตรีจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์

- เป็นแผน 6 ปี จาก พ.ศ. 2504 ถึง พ.ศ. 2509

37.ตอบ 1 อัสซีเรียน (Assyrian) - งานสลักภาพนูนต่ำเป็นรูปการล่าสัตว์ (Base-relief)

1) ถูกต้อง อัสซีเรียน (Assyrian) - งานสลักภาพนูนต่ำเป็นรูปการล่าสัตว์ (Base-relief)

2) ผิด ต้องเป็นคาลเดียล (Chaldean) - สวนลอยแห่งกรุงบาบิโลน

3) ผิด ต้องเป็นอียิปต์ (Egypt) - อักษรภาพไฮโรกลิฟิก (Hieroglyphic)

4) ผิด ต้องเป็นอะมอไรท้ (Amorite) หรืออาณาจักรบาบิโลเนีย (Babylonia) - ประมวลกฎหมายของพระเจ้าฮัมมูราบี

5) ผิด ต้องเป็นโรมัน - มหากาพย์อิเนียด

38.ตอบ 3 มนุษย์ในยุคโลหะ ยังไม่รู้จักการใช้เหล็กทำเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ

เพราะมนุษย์ในยุคโลหะ รู้จักการถลุงเหล็ก มีการใช้เหล็กทำเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ

39.ตอบ 2 จิตรกรรมฝาผนังอาหารค่ำมื้อสุดท้าย (The Last Supper)

เพราะเป็นผลงานของเลโอนาร์โด ดาวินชี ภาพเกี่ยวกับอาหารค่ำมื้อสุดท้ายของพระเยซูก่อนที่จะถูกทรงถูกนำไปตรึงกางเขน

40.ตอบ 5 การเรียกร้องเอกราชของรัฐต่าง ๆ ในสหภาพโซเวียตเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้สหภาพโซเวียตล่มสลาย

ข้ออื่น ๆ ไม่ถูก ดังนี้

1) ผิด ไม่ใช่การสู้รบ แต่เป็นการขัดแย้งด้านอุดมการณ์กันระหว่างสหรัฐอเมริกากับสหภาพโซเวียต

2) ผิด เพราะการละเมิดสนธิสัญญาแวร์ซายของประเทศเยอรมัน เกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่ 2 ไม่ใช่สงครามเย็น

3) ผิด นโยบายที่มุ่งปฏิรูปทางด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมการ “ปรับ” สภาพเศรษฐกิจของสหภาพโซเวียต เรียกว่า เปเรสทรอยกา (Perestroika)

4) ผิด เพราะเหตุการณ์ทำลายกำแพงเบอร์ลิน “ใกล้สิ้นสุด”ของสมัยสงครามเย็น แต่ยัง “ไม่สิ้นสุด” ต้องเป็นการล่มสลายของสหภาพโซเวียตที่ถือว่าสิ้นสุดของสมัยสงครามเย็น

41.ตอบ 1 Hygrometer - Barometer - Aerovane

- Hygrometer ไฮโกรมิเตอร์ วัดความชื้นในอากาศ

- Barometer บารอมิเตอร์ วัดความกดอากาศ

- Aerovane แอโรเวน วัดทิศทางและความเร็วลม

- ส่วน Rain Gauge เรนเกจ วัดน้ำฝน

42.ตอบ 1 5138 III

ข้อนี้เป็นแนวข้อสอบจริงข้อ 41ปี 2562

ก่อนอื่น น้อง ๆ ต้องรู้ว่าข้อนี้ลักษณะการอ่านสารบัญระวางติดต่อ (Adjoining sheets) เป็นอย่างไร จากนั้นวิธีคิดแต่ละ blank ให้มานั้นเทียบกับการอ่านครับ

- สิ่งที่ต้องทราบ คือ การอ่านเลขโรมัน I II III IV วนแบบ ตามเข็มนาฬิกา

IV I

III II

- โดยสี่ช่องเล็ก ๆ เป็นหนึ่งชุด เช่น 5238 จะมี 4 ช่องเล็ก ๆ คือ 5238 I , 5238 II 5238 III, 5238 IV หมุนตามเข็มนาฬิกา

- ครูพี่วินทำเป็นตัวอย่างเป็นตารางด้านล่างนี้ประกอบเพื่อจะเข้าใจง่ายขึ้น ว่าง ๆ ลองหมุนเล่นดูก็ได้นะ

5238 IV 5238 I

5238 III 5238 II

จากโจทย์จะได้คำตอบเป็น ดังนี้

1 (5138 IV) 2 (5138 I) 5238 IV

3 (5138 III) 5138 II 5238 III

5137 IV 4 (5137 I) 5 (5237 IV)

43.ตอบ 3 ฤดูหนาว จะมีอุณหภูมิต่ำและแห้งแล้ง ท้องฟ้ามีเมฆน้อย

1) ผิด ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ พัดจากแผ่นดินบริเวณตอนกลางของทวีปเอเชียระหว่างปลายเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์

2) ผิด ท้องฟ้ามีเมฆก้อนลอยตัว = ฤดูร้อน ส่วนมีหมอกในตอนเช้า อากาศเย็น = ฤดูหนาว

3) ถูก ฤดูหนาว จะมีอุณหภูมิต่ำและแห้งแล้ง ท้องฟ้ามีเมฆน้อย

4) ผิด ช่วงกลางเปลี่ยนผ่านฤดูอยู่ระหว่างปลายเดือนกุมภาพันธ์ถึงต้นเดือนพฤษภาคม

5) ผิด ลมสลาตันหรือลมพัทธยา เป็นชื่อเรียกของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้

44.ตอบ 3 ซุ้มหินชายฝั่ง

เพราะคลื่นและกระแสน้ำที่ทำให้เกิดโพรงหิน จะมีลักษณะเหมือนสะพานโค้งอยู่เหนือน้ำ คล้ายรูปประตูโค้ง จึงเรียกว่าซุ้มหินชายฝั่ง

45.ตอบ 4 จังหวัดสกลนคร

- ทุ่งกุลาร้องไห้ เป็นที่ราบขนาดใหญ่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- อยู่ในพื้นที่บางส่วนของ 5 จังหวัด คือ จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดยโสธร และจังหวัดมหาสารคาม

46.ตอบ 2 คาร์บอนไดออกไซด์

- สารที่ทำให้เกิดสภาวะเรือนกระจกมากที่สุด คือ คาร์บอนไดออกไซด์

47.ตอบ 1 ป้องกันและลดความรุนแรงการกัดเซาะชายฝั่งทะเลและสึนามิ

เพราะการปลูกป่าชายเลน เป็นวิธีของการป้องกันและลดความรุนแรงการกัดเซาะชายฝั่งทะเลและสึนามิ

48.ตอบ 4 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

เพราะกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา สำรวจ จัดหา วิจัย ส่งเสริมสนับสนุนด้านพลังงาน อยู่ในสังกัดของกระทรวงพลังงาน ไม่ใช่ด้านการสงวน อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

49.ตอบ 5 ราตรีปลูกพืชหมุนเวียน เช่น ปลูกชะอม ถั่วแขก แค กระถิน ต่อเนื่องกัน

- จากโจทย์ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 7 ที่กล่าวไว้นั้นเป็นการเกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งราตรีปลูกพืชหมุนเวียน เช่น ปลูกชะอม ถั่วแขก แค กระถิน ต่อเนื่องกัน ไม่ถูกต้อง

- พืชหมุนเวียนควรปลูกสลับกัน ไม่ปลูกพืชชนิดเดียวกันหรือตระกูลเดียวกันติดต่อกัน

- ไม่สอดคล้องกับแผนดังกล่าวที่ต้องเน้นการใช้ให้คุ้มค่า สิทธิภาพ และผลกระทบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นและคงอยู่ของทรัพยากรสำหรับคนรุ่นหลัง

50.ตอบ 5 นางสาวกุ้ง ไม่ล่าปลาตะพัด ตามอนุสัญญาไซเตส

1) ผิด นายทะเล ไม่นำขยะปนเปื้อนสารเคมีจากต่างประเทศ ต้องเป็นตามอนุสัญญาบาเซิล

2) ผิด นางสาวปลา พัฒนาป่าชุมชนในประเทศ ต้องเป็นตามอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ

3) ผิด นายหมึก ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ต้องเป็นตามพิธีสารเกียวโต

4) ผิด นางสาวปู ไม่ทำลายถิ่นที่อยู่ของนกน้ำ ต้องเป็นตามอนุสัญญาแรมซาร์

5) ถูกต้อง นางสาวกุ้ง ไม่ล่าปลาตะพัด ตามอนุสัญญาไซเตส

- โจทย์ข้อนี้เป็นข้อที่ตรวจความแม่นยำ รอบคอบนักเรียน เพื่อวัดองค์ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับอนุสัญญา โดยที่ไม่ได้เน้นแต่ท่องจำอย่างเดียว เหมือนข้อ 4 ถ้าดูแต่คำว่า “นกน้ำ” เป็นสัตว์อย่างเดียวไม่ได้ มิฉะนั้นจะเข้าใจสับสนว่า นกน้ำ เกี่ยวข้องกับสัตว์ แล้วบางคนเข้าใจว่าตอบอนุสัญญาไซเตสที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ ดังนั้นต้องดูบริบทด้วย

- ระวัง !! คำว่า นกน้ำ นี่แหละที่เป็นลูกเล่นข้อสอบข้อนี้ ที่วัดนักเรียนท่องแต่ไซเตสเกี่ยวกับสัตว์ ทำให้บางคนก็เน้นแต่คำว่านกน้ำ โดยลืมดู Main idea ในตัวเลือก 4 บอกว่า “ไม่ทำลายถิ่นที่อยู่ของนกน้ำ”

- แสดงว่า ใจความสำคัญ Keyตัวเลือกนี้อยู่ที่ ถิ่นที่อยู่ของนกน้ำ มากกว่าเน้นแต่คำว่า นกน้ำ อย่างเดียว “ต้องวิเคราะห์” ดูบริบทของตัวเลือกด้วย

- พอวิเคราะห์ตัวเลือกข้อ 4 จะเห็น ถิ่นที่อยู่ของนกน้ำ = เป็นแหล่งพื้นที่ชุ่มน้ำ เพราะเป็นแหล่งที่อยู่ของนกน้ำอยู่เยอะนั่นเอง

- ดังนั้นน่าจะสอดคล้องกับอนุสัญญาแรมซาร์มากกว่า ที่ว่าเป็นอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญในระดับนานาชาติ โดยเฉพาะในการเป็นถิ่นที่อยู่ของนกน้ำ

- แตกต่างจากตัวเลือก 5 อนุสัญญาไสเตส คือ อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าหรือพืชที่ใกล้สูญพันธ์ โดยตัวเลือกข้อที่ 5 ชัดเจนตรงสุดที่ว่า ไม่ล่าสัตว์ปลาตะพัด ซึ่งปลาตะพัดอยู่ในอนุสัญญานี้ตรงที่นอกจากเป็นสัตว์ มีการระบุพันธุ์สัตว์ที่ชัดเจนที่เป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ถ้าไม่พร้อม "เตรียมเอง" หรือเรียนมาแล้วแต่ต้องการ"เพิ่มคะแนน" ดันวิชาอื่น ๆ ขึ้นอีก ติวเวลาสั้น ๆ ใช้ทบทวนให้ "แม่นยำ" ก่อนสอบโค้งสุดท้าย

มี "ตัวช่วย" ติวออนไลน์ **สมคำร่ำลือ"ที่ดีที่สุด คอร์สนี้

 Combo TCAS67 ภาษาไทย-สังคม

ตอบโจทย์ ครบทุก "ประเด็น" ชั่วร์ !!

ทั้งเนื้อหาเนื้อ ๆ (ไม่น้ำเยอะ) + วิธีการจำ + เฉลยข้อสอบจริง ฝึกทำจนคะแนน "พุ่ง"แน่ !!


เปิดรับสมัครแล้ว !! คอร์ส  Combo TCAS67 ภาษาไทย + สังคมศึกษา 

เพื่อใช้สอบ A-Level แพทย์ กสพท. โควตา TGAT2&TGAT3 ใช้ยื่นทั้งคณะสายวิทย์และสายศิลป์


เป็น"คอร์สที่ดีที่สุด" สำหรับติวออนไลน์ ครูพี่วินได้ตั้งใจสอนมากสุดพิเศษ !! ให้น้อง ๆ ใช้สำหรับเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย

  • ที่ช่วยประหยัดเวลาอ่านหนังสือ ให้นักเรียนได้เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ ศักยภาพ ได้เร็วขึ้นกว่านั่งอยู่เฉย ๆ และแค่คิดว่าจะอ่านเองใกล้ ๆ สอบ
  • มาเปลี่ยนเป็นรู้ตัวและติวให้ถูกจุด โฟกัสจุดที่ออกสอบเน้น ๆ พร้อมมีสูตรเฉพาะการจำสุดล้ำที่แตกต่างของครูพี่วินคิดค้นมาให้น้อง ๆ เข้าใจง่าย จำได้เร็ว ทำข้อสอบได้จริง เพื่อได้คะแนนเพิ่มขึ้น ใช้เวลาที่เหลือให้คุ้มที่สุด !!

ติวสั้น ๆ แต่ได้ผลลัพธ์เยอะ ด้วยคุณภาพการสอนของครูพี่วิน TOP ประเทศ รวมทั้งเป็นติวเตอร์และอาจารย์ออกข้อสอบจำลองสนามสอบให้นักเรียนในโครงการระดับประเทศหลากหลายโครงการ


ติว​ A-Level​ ไทย-สังคม​ ครูพี่วิน​ จึง"แตกต่าง" สอบติดมากขึ้น​ 

การันตีกลุ่มคะแนนสูง​TOP1%มากที่สุดแห่งหนึ่งกว่าหลักหลายร้อยคนจากประมาณ1พันคนทั่วประเทศ​ที่ได้คะแนนกลุ่มท็อป


โปรโมชั่นคุ้มที่สุด!! น้อง ๆ สมัครฝตอนนี้ คอร์ส Combo TCAS67 ไทย-สังคม แถมฟรี คอร์ส TGAT WIN ครบทุกพาร์ทโดยติวเตอร์ชำนาญเฉพาะด้านโดยตรง เพียง2,690.- รวมทุกอย่างแล้ว รีบสมัครเลย หลังจากนี้อาจจะปรับราคาได้ สมัครก่อนแล้วเก็บแล้วตอนไหนก็ได้


ขั้นตอนสมัคร

โอนเงินแล้งส่งใบสลิปทาง​ LINE@KruPwin​


สิทธิ​์พิเศษ​

  • ของแถมเพียบ ฟรี !!! 
  • ฟรี อายุคอร์สเรียนถึงวันสอบจริง 2567
  • ได้ชั่วโมงเรียนเพิ่มทวนย้อนหลังได้อีก 20%
  • ฟรี ได้รับสิทธิ์เข้า Update67 Program คอร์สอัปเดตที่สุด TCAS67 เพิ่มเนื้อหาไม่อั้นแตกต่าง เทคนิคลับเพียบ มีเฉพาะสมัครติวที่ครูพี่วิน TRIAM DOMEเท่านั้น
  • ฟรีเก็งข้อสอบใหม่ อัปเดตให้เรื่อย ๆ ตลอดจนวันสอบติด 
  • หนังสือ ส่งฟรี ถึงบ้าน 

หลังจากนี้ไม่มีราคาถูกกว่านี้แล้ว


สมัครด่วน ใกล้หมดเขตแล้ว !!

นี่คือ จุดเปลี่ยนอนาคต พลิกคะแนนวิชาภาษาไทย และสังคม แถม TGAT​2&TGAT3 เชื่อมโยง ให้เปลี่ยนแปลงก้าวกระโดด สมัครได้เลยวันนี้ 


ขั้นตอนสมัคร

1) โอนเงินได้ทันที (ย้ำว่าสมัครก่อน ได้เรียนเตรียมตัวก่อน) แล้วส่งใบสลิปมาที่ LINE: @KruPwin

2) เมื่อโอนเงินเสร็จ จะให้ลงทะเบียนแจ้งรับหนังสือและรับรหัสเข้าเรียน

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ไลน์ LINE: @KruPwin  โทร 084 625 2075


Google+
Line

บทความที่เกี่ยวข้อง

คอร์สเรียน