ทดสอบข้อสอบวิชาเฉพาะสอบตรงรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

22 มีนาคม 2024

วันนี้ครูพี่วิน พาน้อง ๆ ทุกคนที่กำลังอ่านบทความนี้ สู่การทดสอบข้อสอบหัวข้อรัฐศาสตร์ เป็นความรู้เบื้องต้น ให้ทุกคนทดสอบฟรีดูกันน้า


เหมาะสำหรับ

• เตรียมสอบเข้าวิชาเฉพาะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• เตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย วิชาสังคมศึกษา A-Level สาระหน้าที่พลเมืองฯ หัวข้อรัฐศาสตร์

• เตรียมสอบเข้า ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 


ตัวอย่างข้อสอบวิชาเฉพาะ มธ. คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2566

ข้อสอบเรียงความวิขาเฉพาะรัฐศาสตร์ มธ.

สาขาการเมืองการปกครอง

นักคิดทางรัฐศาสตร์​กล่าวว่า​" การเลือกตั้งเป็นองค์​ประกอบจำเป็น​ แต่การเลือกตั้ง​ก็ไม่เพียงพอ​ ที่จะเป็นประชาธิปไตย​ของประเทศ​หนึ่ง​ ๆ​" ท่านเห็นด้วยหรือไม่​ กับข้อความ​ดังกล่าว​ พร้อม​ยกตัวอย่าง​ประกอบ


ข้อสอบเรียงความวิขาเฉพาะรัฐศาสตร์ มธ.

สาขาบริการรัฐกิจ

หลักการสำคัญที่ทำให้บริหารภาครัฐหรือภาคสาธารณะ​ มีความ​แตกต่างจากการบริหารในภาคธุรกิจเอกชน​ ได้แก่​ "หลักผลประโยชน์​สาธารณะ​ (public interest)​ ขอให้อธิบายหลักการดังกล่าว​ คืออะไร​ มีความเชื่อ​มโยงอย่างไรกับการขับเคลื่อน​งานของภาค​รัฐ​


ข้อสอบเรียงความวิขาเฉพาะรัฐศาสตร์ มธ.

สาขาการระหว่างประเทศ

จากปัญหาฝุ่นควัน​ ที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมา​  ท่านคิดว่าประเทศไทยควรมีมาตราการทางด้านความร่วมมือระหว่างประเทศอย่างไร​ เพื่อบรรเทาปัญหา​ดังกล่าว


ตัวอย่างข้อสอบวิชาเฉพาะ มธ. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับรัฐศาสตร์ แบบพื้นฐาน ระดับง่ายที่สุด ย้ำว่า ระดับง่ายที่สุด (หากสอบวิชาตรงรัฐศาสตร์ มธ. จะยากกว่านี้นะครับ)


จำนวน 20 ข้อ ควรทำได้ 16 ข้อขึ้นไป 


1. ชุมชนทางการเมืองใดที่มีลักษณะไม่ใช่รัฐ

1. แองโกลา

2. แอฟริกาใต้

3. ไต้หวัน

4. วาติกัน


2. ประเทศไทย เป็นรัฐเดี่ยว เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลใด

1. รัชกาลที่ 1

2. รัชกาลที่ 4

3. รัชกาลที่ 5 

4. รัชกาลที่ 7


3. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่องค์ประกอบของรัฐ

1. ประชากร

2. บริษัทเอกชน 

3. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

4. วุฒิสภา


4. ข้อใดคือเกณฑ์ในการจำแนกรัฐออกเป็นรัฐเดี่ยวหรือรัฐรวม

1. จำนวนประชากรในรัฐ

2. อาณาเขตของรัฐ

3. จำนวนรัฐบาลภายในรัฐ

4. อำนาจอธิปไตยของรัฐ


5. ประเทศใดต่อไปนี้ไม่ใช่รัฐรวม

1. แคนาดา

2. มาเลเซีย

3. อินโดนีเซีย

4. สวิตเซอร์แลนด์


6. ประเทศใดมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบกึ่งประธานาธิบดี

1. อินโดนีเซีย

2. เปรู

3. อินเดีย

4. ฝรั่งเศส


7. ข้อความใดมีความเป็นประชาธิปไตยมากที่สุด

1. ข้านี่แหละคือรัฐ

2. ประชาชนคือรัฐ

3. รัฐเพื่อประชาชน

4. ประชาชนเพื่อรัฐ


8. ข้อใดคือหัวใจสำคัญของความเป็นประชาธิปไตย

1. รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุด

2. ประชาชนมีอำนาจตัดสินใจ

3. รัฐบาลบริหารประเทศเพื่อประโยชน์ของประชาชน

4. รัฐสภาเป็นผู้ออกกฎหมาย


9. การปกครองในประเทศไทยที่มีลักษณะการปกครองแบบฟาสซิส ตรงกับช่วงท่านผู้นำคนใด

1. จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์

2. จอมพลถนอม กิตติขจร

3. จอมพล ป. พิบูลสงคราม

4. ทักษิณ ชินวัตร


10. การที่ประชาชนรวมกลุ่มประท้วงรัฐบาล เป็นหลักการข้อใดในระบอบประชาธิปไตย

1. สิทธิ

2. เสรีภาพ

3. หน้าที่

4. สิทธิมนุษยชน


11. หลักการจัดระเบียบบริหารราชการในหลักการข้อใด ที่เปรียบเสมือนของสมองซึ่งเป็นเมืองศูนย์กลางการปกครอง

1. หลักการแบ่งอำนาจ

2. หลักการรวมอำนาจ

3. หลักการมอบอำนาจ

4. หลักการกระจายอำนาจ


12.ข้อใดเป็นการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้อยู่ในปัจจุบันทั้งหมด

1. เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด สภาตำบล

2. สุขาภิบาล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา

3. เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด กรุงเทพมหานคร 

4. องค์การบริหารส่วนตำบล สภาตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด


13. ศาลใดที่ทำหน้าที่ชี้ขาดว่ากฎหมายขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญหรือไม่

1. ศาลทหาร

2. ศาลรัฐธรรมนูญ 

3. ศาลปกครอง

4. ศาลยุติธรรม


14. หลักการใดไม่ได้อยู่ในหลัก 6 ประการของคณะราษฎร

1. เศรษฐกิจ

2. สังคม

3. การศึกษา

4. เสมอภาค


15. สถานที่ใดที่สะท้อนให้เห็นถึงว่ามีหลัก 6 ประการของคณะราษฎรหรือที่เรียกว่าพระขรรค์ 6

1. อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

2. อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย

3. เสาชิงช้า

4. พระบรมมหาราชวัง


16. บุคคลใดมีบทบาทสำคัญในการเจรจาแก้ไขสนธิสัญญาเบาว์ริง และร่างรัฐธรรมนูญในสมัยรัชกาลที่ 7 ก่อนเกิดเหตุการณ์ปฏิวัติ พ.ศ. 2475

1. ดร.ฟรานซิส บี.แซร์ 

2. ดร.แดน บีช บรัดเลย์

3. วิลเลียม คลิฟตัน ดอด์ด

4. เรย์มอนด์ บี. สตีเวนส์


17. ใครคือหัวหน้าคณะราษฎรสายทหารเรือ

1. พระยาพหลพลพยุหเสนา

2. หลวงสินธุสงครามชัย

3. หลวงประดิษฐ์มนูธรรม

4. จอมพล ป. พิบูลสงคราม 


18. ตั้งแต่ปีพ.ศ 2475 ที่มีการเปลี่ยนแปลงจากสมบูรณาญาสิทธิราชย์ มาเป็นประชาธิปไตย ทำให้ประเทศไทยมีนายกรัฐมนตรีมาแล้วทั้งสิ้นกี่ท่าน

1. 29

2. 30

3. 31

4. 32


19. นักเรียนคิดว่าการเมืองเป็นเรื่องของพลเมืองทุกคนหรือไม่ เพราะเหตุใด

1. เป็นเรื่องของทุกคน เพราะทุกคนต่างเป็นส่วนหนึ่งของรัฐ 

2. เป็นเรื่องของทุกคน เพราะทุกคนต่างมีการแสดงความคิดเห็นได้ 

3. ไม่ได้เป็นเรื่องของทุกคน เพราะเป็นเรื่องส่วนตัวของแต่ละคน

4. ไม่ได้เป็นเรื่องของทุกคน เพราะขึ้นอยู่กับความสนใจที่แตกต่าง


20.จะพาไป milky way ที่มีท้องทะเล

ซึ่งมันประกอบไปด้วยหมู่ดาว leo, aries

ระยิบระยับดูเป็นประกายอยู่ปลายอาณาเขต

ที่สุดขอบจักรวาล มีเส้นทางพิเศษ

แต่ฉันไม่เคยได้ไป รอจะไปกับเธอ

มีแค่เธอคนเดียวเท่านั้น พอ

ร้องบทเพลงแล้วนั่ง คลอ

เคลียท่ามกลางทิวทัศน์แสนตระการ

ไป..ไปด้วยกันไหม ไปจากวันที่ดูไร้จุดหมาย

บอกลาความจริงอันโหดร้าย ทิ้งความเศร้าที่กอดไว้

เนิ่นนาน…


แต่หากจะพาไปเขตเศรษฐกิจจำเพาะจับปลา ต้องมีความกว้างไม่เกินเท่าใด

1. 12 ไมล์ทะเล

2. 24 ไมล์ทะเล

3. 188 ไมล์ทะเล

4. 200 ไมล์ทะเล


เฉลยคำตอบ

1.ตอบ 3

2.ตอบ 3

3.ตอบ 2

4.ตอบ 3

5.ตอบ 3

6.ตอบ 4

7.ตอบ 3

8.ตอบ 2

9.ตอบ 3

10.ตอบ 1

11.ตอบ 2

12.ตอบ 3

13.ตอบ 2

14.ตอบ 2

15.ตอบ 2

16.ตอบ 1

17.ตอบ 2

18.ตอบ 2

19.ตอบ 1

20.ตอบ 4


เป็นอย่างไรบ้างครับ พอทำได้มั้ยครับ หากใครได้คะแนนน้อย ๆ ยังสามารถพัฒนา ฟิตคะแนนเพิ่มได้น้า ส่วนใครได้คะแนนเยอะ เกิน 16 ข้อขึ้นไป แสดงว่าน้อง ๆ มีความรู้พื้นฐานที่ดีแล้วน้า ลุยต่อในระดับยากต่อไปเลยจ้ะ ขอเป็นกำลังใจและส่งใจช่วยเด็ก ๆ ทุกคนนะครับ


สนใจเรียนเตรียมสอบตรงเข้าคณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ สมัครแล้วเรียนได้เลย

ทุกปีข้อสอบยากมาก เตรียมตัวให้พร้อม

ติดสปีด อัปเทคนิค

ตัวช่วยออนไลน์แหกโค้ง ติวเพียง 1-2 วันจบ 

สรุปครบทุกพาร์ต (ปรนัย+เรียงความ)

ได้รับการตรวจเรียงความรายบุคคล

ที่จะช่วยให้ทุกคนได้เคล็ดลับ เทคนิคดีๆเพียบในคอร์สใหม่ล่าสุด

แนะนำเรียนเฉพาะจุดต้องการเสริมหรือโฟกัสก่อนสอบทวนตอนนี้ดีที่สุด แล้วลุยกัน

หนังสือ PDF ดาวน์โหลดได้ทันใจ!

เตรียมโดม สถาบันแรกและสถาบันเดียวได้ที่ 1 คะแนนสูงสุดรัฐศาสตร์ ครบทุกสาขา และสอบติดมากที่สุด

ว่าที่สิงห์แดงปีนี้ วิชาเฉพาะรัฐศาสตร์​ มธ. สมัครแล้วเรียนได้เลย

รายละเอียดคอร์สรวบรัดรัฐศาสตร์ คลิก https://www.triamdomeonline.com/courses/77

Google+
Line

บทความที่เกี่ยวข้อง

คอร์สเรียน