ข้อสอบ TGAT2 การคิดอย่างมีเหตุผล TCAS'66

22 เมษายน 2024

ข้อสอบ TGAT2 การคิดอย่างมีเหตุผล TCAS'66

สมรรถนะการคิดอย่างมีเหตุผล (Critical & Logical Thinking)

1) ความสามารถทางภาษา

2) ความสามารถทางตัวเลข

3) ความสามารถทางมิติสัมพันธ์

4) ความสามารถทางเหตุผล

จำนวน: 80 ข้อ

ประเภทข้อสอบ ปรนัย (5 ตัวเลือก)

ระยะเวลาที่ใช้สอบ 60 นาที

ดาวน์โหลดข้อสอบฟรี คลิก


ข้อสอบ TGAT3 93 สมรรถนะการทำงาน TCAS'66

1) การสร้างคุณค่าและนวัตกรรม

2) การแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน

3) การบริหารจัดการอารมณ์

4) การเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมของสังคม

จำนวน 60 ข้อ

ประเภทข้อสอบ ปรนัย (4 ตัวเลือก)

เพื่อวัดทัศนคติ 4 ระดับ ทุกคำตอบจะมีคะแนนอยู่ในช่วงระหว่าง 0-1 คะแนน

การตอบคำถาม มี 2 แบบ คือ

1) เลือกตอบตัวเลือกเดียว

2) เลือกตอบหลายตัวเลือก

ระยะเวลาที่ใช้สอบ 60 นาที

ดาวน์โหลดข้อสอบฟรี คลิก


สนใจสมัครเรียนคอร์ส TGAT พร้อมโปรโมชั่น ดูรายละเอียด คลิก https://www.triamdomeonline.com/courses/93

Google+
Line

บทความที่เกี่ยวข้อง

คอร์สเรียน